Nood aan den Dijk-COVER

Publicaties

Ongeveer om de twee jaar geeft de stichting een boek of publicatie uit over Amsterdam-Noord. Soms in samenwerking met een andere uitgever.

Momenteel zijn onderstaande titels te bestellen:

Nood aan den dijk
Durgerdam
Nieuwendam
Terugblikken op Waterland
Nieuwendammerham, een eeuw bedrijvigheid
Als Amsterdam zich over ons onfermt
De Geschiedenis van de Buiksloterham

Bestellen gaat als volgt:
Klik op de bestelknop onder uw boek(en) naar keuze. Uw ‘winkelwagen’ in de rechterkolom geeft een overzicht van wat u heeft besteld. U kunt daar ook het aantal gewenste exemplaren per boek opgeven. Rond tenslotte uw bestelling af volgens de aldaar beschreven procedure.
N.B. Particulieren betalen geen verzendkosten.


Nood aan den dijk – Watersnood 1916

Nood aan den Dijk-COVER‘Het jaar 1916 neemt in de geschiedenis van Waterland een belangrijke plaats in en de invloed van dat rampjaar zal zich nog lang doen gevoelen. In den nacht toch van 13 op 14 Januari werd het water in de Zuiderzee door den geweldigen storm, die deze streken teisterde, tot een ongekende hoogte opgestuwd. De dijken konden den geweldigen drang van het water niet weerstaan en met ontembare kracht stroomde het door de stukgeslagen dijken naar binnen. Toch liet de toestand te Schellingwoude op den morgen van 14 Januari zich nog niet zoo dreigend aanzien. Op den gewonen tijd werden in de school de kachels aangemaakt met het vooruitzicht om half negen het onderwijs te beginnen. Hiervan is echter niets gekomen. Een zekere onrust dreef onderwijzers en leerlingen om buiten op den dijk rond te dwalen en met spanning het waschen van het water, dat door geen menschelijke macht kon worden weerstaan, gade te slaan.’

Zo beschrijft een onderwijzer uit het dorpje Schellingwoude de rampzalige gebeurtenissen van precies een eeuw geleden, als een langdurige noordwesterstorm de Waterlandse Zeedijk doet bezwijken. Heel Waterland komt onder water te staan.

Begin januari 2016 komt het boek ‘Nood aan den dijk’ uit. Het boek gaat over de watersnood van 1916 en de gevolgen daarvan voor de dorpen Buiksloot, Durgerdam, Holysloot, Nieuwendam, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp.

Aan bod komen het noodweer, de doorbraak van de dijk, de vlucht van bewoners en het lot van het vee. Hulp wordt onder andere verleend door militairen die vanwege de mobilisatie in en rond Amsterdam gelegerd zijn. Terwijl de giften voor de slachtoffers binnenstromen gaat men bij de dijkdoorbraken aan de slag om de gaten te dichten. Het duurt maanden voor het gebied weer droog is en de bewoners terug kunnen keren. De schade aan huizen, boerderijen, kerken, scholen, wegen en landerijen is enorm.

De gevolgen van de ramp blijven niet uit: zo zoeken de in geldnood verkerende dorpen ten slotte aansluiting bij Amsterdam en wordt de besluitvorming rond de aanleg van de Afsluitdijk versneld.

Met informatie uit archieven, kranten, fotocollecties en oude familieverhalen wordt in Nood aan den dijk een beeld geschetst van de watersnood van 1916 in het gebied dat tegenwoordig Stadsdeel Amsterdam-Noord heet.

Nood aan den dijk – Watersnood 1916
Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord en Centrale Dorpenraad Landelijk Amsterdam-Noord
Geïllustreerd, 164 blz.
Verschenen: 2016
€ 19,50
[wp_cart_button name=”Nood aan den dijk” price=”19.50″]

verzendkosten bij dit boek € 3,65
[wp_cart_button name=”Verzendkosten Nood aan den dijk” price=”3.65″]
terug naar boven


In de ban van Buiksloot uitverkocht

cover Buiksloot

Achter de façade van rust in Buiksloot gaat een heftig verleden schuil. ’t Zacht klotsende water van het kanaal, de parken en voordijkse stroken, de gevarieerde bebouwing op de slingerende dijk met erachter krijtmolen d’Admiraal en die prachtige kerk: de rustieke schoonheid van Buiksloot doet de drukte van het nabije Amsterdam vergeten.
In een haat-liefde verhouding voerde het dorp zowel lucratieve handel als een verbeten strijd met de stad Amsterdam. Buiksloot is sinds 1275 een centraal gelegen kruispunt van dijken en vaarten, en dus ook van belangen. Met mooie illustraties, oude foto’s en boeiende persoonlijke verhalen brengt ‘In de ban van Buiksloot’ die geschiedenis tot leven. Wat te zeggen van een beroemde hagepreker, van toneelspelers en operazangers die in Buiksloot het vrije woord hadden. Lees over West-Friese koppigheid, het ontduiken van stadse belasting, de bedrijvigheid rond de draaibrug en over falende IJ-oeververbindingen. Leef mee met het verdriet in Buiksloot als zeer velen moeten verhuizen vanwege Amsterdamse plannen. Deel mee in de glorie van de Mosveld Baby’s en de successen van De Wilde Varkens. Hoor de fluit van de stoomtram en de tingel van de blauwe ‘Budapester’ die door Buiksloot spoorden.

‘In de ban van Buiksloot’ biedt een schat aan herinneringen voor wie er gewoond heeft. Nieuwkomers vallen van de ene in de andere verbazing, die melancholisch gekleurd wordt. De Buikslootse geschiedenis is absoluut een inspiratiebron.

De aanvulling van de bewonerslijst 2015 Hfdst.15 kunt u hier downloaden Bewonerslijst aanvulling 2015

terug naar boven


 Durgerdam

Cover Dugerdam

Dit boek behandelt o.a.:
• Het ontstaan van Waterland.
• De Sint Elisabethsvloed spoelde het gehucht IJdoren weg en daarna ontstond het vlucht dorp Doornickerdam.
• De zeevaart, de visserij en de scheepswerven van de Durgerdammers.
• Het ‘Kwartier’ Durgerdam, het onderwijs en de chirurgijns.
• De geschutsbatterijen en de vuurtoren.
• Het dorpsleven rondom de pastorie.
• Waterlandse timmerlieden waren de pioniers van New York.
• De Kroniek van Durgerdam begint bij de veenvorming in Waterland en eindigt in het jaar 2003.
Het boek is een analyse van de Durgerdamse geschiedenis, opgetekend uit archieven. Met meer dan 150 foto’s en kaarten en 16 belangrijke documenten in de bijlagen.

Durgerdam – Daar ginds om den IJdoorn, daar wacht ons de reê
Paperback, Geïllustreerd
Verschenen: januari 2004
€ 18,50
[wp_cart_button name=”Durgerdam” price=”18.50″]
terug naar boven


Nieuwendam

Cover Nieuwendam

Het dorp Nieuwendam kennen de meeste mensen als dat stukje van de Waterlandse zeedijk met de mooie oude huisjes en het café bij de sluis. Dat die sluis de ontstaansreden van het dijkdorp was, zal minder bekend zijn. In de loop van de zestiende eeuw vormde zich hier een dorpje, wat zich redelijk staande wist te houden met handel, nijverheid, scheepvaart en visserij. Bij de sluis konden goederen van de schepen in het IJ worden overgeslagen naar kleine bootjes voor verder vervoer naar het achterliggende land. Zo werden ook de grondstoffen voor de industriemolens in het land vervoerd.

De relatie met Amsterdam was niet zonder problemen: initiatieven die het economisch welvaren van de stad konden schaden werden veelal in de kiem gesmoord. Toch kon ze niet voorkomen dat het dorp zichzelf best goed kon redden. Reeds aanwezige scheepswerfjes zagen in de vorige eeuw kans, uit te groeien tot grote bedrijven. Voor de groeiende industrie was een goede infrastructuur nodig, wat met de — moeilijk overbrugbare — aanwezigheid van het IJ niet eenvoudig was.
Nadat het dorp in 1921 deel van de gemeente Amsterdam was geworden werd het flink uitgebreid met een prachtig voorbeeld van een nieuwe bouwvorm: het tuindorp. Het nieuwe dorp sloot naadloos aan op het oude, en zo kon Nieuwendam blijven wat het al was: een dorp in de stad. Met onderlinge verbondenheid, een rijk verenigingsleven en nog steeds een wat dubbele relatie met de rest van de stad aan de overkant van het IJ.

Nieuwendam – Monument aan de Noordelijke IJ-oever
Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord
Paperback, Geïllustreerd, 144 blz.
Verschenen: januari 2003
€ 12,50
[wp_cart_button name=”Nieuwendam” price=”12.50″]
terug naar boven


Terugblikken op Waterland

cover waterland

In het jaar 2000 is het honderd jaar geleden dat de eerste hoofdstukken van het boek Blikken in het verleden van Waterland van de Ransdorpse onderwijzer Gerrit van Zeggelaar verscheen. Deze belangrijke publicatie bracht aan het begin van de vorige eeuw de geschiedenis van Waterland – dat tijdens de Tachtig-jarige Oorlog in de strijd tegen Spanje een belangrijke rol had gespeeld – onder de aandacht van een breed publiek.
Velen zijn in zijn voetspoor getreden en het honderdjarige jubileum vormde de aanleiding om een aantal van hun teksten te bewerken en herdrukken. Zij belichten, ieder op hun eigen wijze, een aspect van de geschiedenis van Waterland. Zoals zijn leerling Piet Schouten, die na de Tweede Wereldoorlog met niet aflatende volharding aandacht heeft gevraagd voor deze uithoek van de gemeente Amsterdam. Hij wees terecht op het belangrijke aandeel van de Waterlanders in de bloeiende scheepvaart van Holland in vroeger eeuwen. Oud-onderwijzer Henk van Zijl zag rond die tijd het landschap van zijn jeugd in Durgerdam langzaam veranderen door de vooruitgang op het gebied van transport en bedrijfsvoering en stortte zich op de beschrijving van hoe het eens was geweest.
In de laatste decaden van de vorige eeuw kon Waterland zich verheugen in wetenschappelijke belangstelling. De archeoloog Jurjen Bos heeft het gebied toen grondig bestudeerd en in kaart gebracht, wat een geheel nieuwe visie op de vroegste bewoning heeft opgeleverd. Zeven verschillende auteurs geven zo een boeiend beeld van de historie van Waterland.

Terugblikken op Waterland – Hoofdstukken uit de geschiedenis van Amsterdam-Noord
Paperback, Geïllustreerd, 120 blz.
Verschenen: november 2000
€ 12,50
[wp_cart_button name=”Terugblikken op Waterland” price=”12.50″]
terug naar boven


Nieuwendammerham, een eeuw bedrijvigheid

Cover - Nieuwendammerham (pdf)

Er waren ernstige problemen voor de gemeenteraad met het telkens, zonder vast plan, wijzigen van het oorspronkelijke uitbreidingsplan van 1906. Als belangrijkste punten golden hier:
• Geen brug over het IJ, maar de kettingpont zou gratis worden.
• 80% van het grondoppervlak zou bestemd worden voor industrie. Verder een beperkt aantal arbeiderswoningen en enkele villa’s voor de bedrijfsdirecteuren.
• De industrie zou een vestiging krijgen langs te graven kanalen met daar achter de woongebieden.

Burgemeester en Wethouders gaven daarom in 1913 opdracht tot het herzien van het uitbreidingsplan voor de overzijde van het IJ. Dit plan is onder leiding van ir. J.C.W. Tellegen, toen directeur van Bouw- en Woningtoezicht tot stand gekomen en in 1914 in de raad vastgesteld.
Het uitbreidingsplan van 29 juli 1914 had als uitgangspunt dat het voorafgegaan moest worden van een ontwerpplan. Het was vooral de invloed van Tellegen dat dit plan een schema aangaf met alleen de hoofdlijnen van wegen, woningen en openbaar groen.
N.B. Bij het indienen van het plan was al in het zuidelijk deel van de Volewijckse landen, vooruitlopend hierop, bebouwing en industrie aanwezig. Het uitbreidingsplan van 1906 was voor Nieuwendammerham al in een vergevorderd stadium in uitvoering gekomen. De plantekening toont ons industrievestigingen langs waterwegen en een bebouwing tot aan de Havikslaan.

Nieuwendammerham, een eeuw lang bedrijvigheid
Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord
Geïllustreerd, 116 blz.
Verschenen: 1998
N.B. Deze uitgave is niet meer in druk verkrijgbaar, maar wel als PDF-versie. Dat is een digitaal bestand wat u kunt lezen op het beeldscherm of zelf uitprinten.
€ 2,50
[wp_cart_button name=”Nieuwendammerham” price=”2.50″]


Als Amsterdam zich over ons onfermt / De anexatie

Cover Inlijving

Als Amsterdam zich over ons ontfermt De geschiedenis van de inlijving bij Amsterdam van de gemeenten Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp in 1921.

In 1921 heeft Amsterdam een aantal gemeen­ten geannexeerd. Op de zuidoever van het IJ zijn de gemeenten Sloten en Watergraafsmeer tegen hun zin opgeheven. Maar op de noord­oever vroeg Buiksloot in 1913 zelf om aanslui­ting bij Amsterdam. Vijf jaar later smeekten de bewoners van de gemeenten Nieuwendam en Ransdorp om bij Amsterdam te mogen horen. De hoofdstad had op de noordoever eigenlijk alleen interesse in het onbebouwde gebied ten zuiden van de Waterlandse Zeedijk. Zij wilde daar industrieën vestigen.

Maar onder druk van de provincie accepteer­de Amsterdam tenslotte het hele grondgebied van de drie Waterlandse gemeenten. Zo wer­den de inwoners van de dorpen Buiksloot, Nieuwendam, Zunderdorp, Ransdorp, Durger­dam, Holysloot en Schellingwoude in 1921 Amsterdammers.

In de afgelopen jaren waren deze dorpen eco­nomisch enorm verzwakt. Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog was er grote werkloos­heid ontstaan. Vooral de bevolking van Nieu­wendam leed honger als gevolg van het gebrekkige voedseldistributiesysteem. Bovendien was Waterland in 1916 zwaar getroffen dooreen grote overstroming.

Tot overmaat van ramp vreesden de vissers uit Durgerdam en Schellingwoude de gevol­gen van de voorgenomen afsluiting van de Zuiderzee. De noodlijdende gemeenten ston­den aan de rand van de afgrond. Door de invoering van het algemeen kiesrecht waren opeens alle mannelijke inwoners in staat hun mening te geven. Geheel onverwacht koos men voor aansluiting bij Amsterdam om uit de misère te komen.

In Ransdorp zag men alleen nog licht in de toekomst “als Amsterdam zich over ons ont­fermt”.

Als Amsterdam zich over ons onfermt /De anexatie
Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord
Geïllustreerd, 64 blz.
Verschenen: 1996
Prijs : € 10,00
[wp_cart_button name=”Als Amsterdam zich over ons onfermt /De anexatie” price=”10.00″]
terug naar boven


Van oceaanstomers tot mammoettankers

uitverkocht

Cover Oceaanstomers

Een eeuw scheepsbouw
in Amsterdam-Noord
Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord

Van oceaanstomers tot mammoettankers
Niemand had het voor mogelijk gehouden.
De grote scheepsbouw aan het IJ, eens de trots van Amsterdam-Noord, ging midden jaren tachtig ter ziele. Eens werkten hier
zo’n tienduizend mensen, nog los van de toeleveringsbedrijven. De hele noordoever
van het IJ stond in het teken van de scheepsbouw en daarmee verbonden industrie, zoals machinefabrieken. Ook de Waterlandse
dorpen kenden een eeuwenlange scheepsbouwtraditie.
De tewaterlatingen aan de noordoever waren een sensatie. Nieuwe schepen van steeds grotere afmetingen liepen hier van stapel, vanaf de sprookjesachtige oceaanstomers van het interbellum, tot de no-nonsense mammoettankers van de jaren zestig. Noord wás de scheepsbouw, elke familie had wel een vader, zoon of oom die
er werkte. Het kon niet stuk, dacht iedereen nog in de jaren vijftig, toen de scheepsbouw een toptijd beleefde. En toch bleken de
werven niet te redden. Twintig jaren van crisismanagement en koortsachtige reddingspogingen zetten geen zoden aan de
dijk. Vanaf 1981 gingen ze achter elkaar dicht: Verschure, de NDSM (in de slotfaseNSM geheten) en de ADM.

Ook diverse kleinere werven in Noord legden het loodje.
Noord bleef zitten met de kater. Maar vandaag de dag herleeft de bedrijvigheid aan de noordelijke IJ-oever op een geheel nieuwe manier. Nu vestigt zich hier geen zware industrie meer, maar blijkt de noordkust een eldorado voor modebedrijven, architecten-bureaus, grafische vormgevers en filmstudio’s. Dat heeft alles te maken met diezelfde scheepsbouw. Want dat verleden heeft het gebied karakter gegeven en is nog overal voelbaar.
Dit boek vertelt de geschiedenis van een eeuw scheepsbouw in Amsterdam-Noord.  En laat in het slothoofdstuk zien wat er nu
gebeurt op diezelfde plekken. Noord laat zich nog altijd inspireren door dit scheepsbouwverleden.

Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord, opgericht in 1984, heeft tot doel het verleden van Amsterdam-Noord en Landelijk
Noord in de belangstelling te brengen. Hiertoe organiseert zij tentoonstellingen en geeft boeken uit. Het Stadsdeel Amsterdam-
Noord verleent het centrum hiervoor een jaarlijkse subsidie.
Hansje Galesloot is journalist en historicus. Eerder schreef zij diverse boeken, onder  meer over vijftien jaar Belangenvereniging
van Baanloze Scheepsbouwers, Roestige kranen en ruwe bonken (2000).

isbn 978 90 801180 72

terug naar boven


De Geschiedenis van de Buiksloterham

buiksloterhamlaanwegdeel3

 

 

 
Er is een prachtig boek uitgegeven over de Geschiedenis van de Buiksloterham deel 3 Laanweg 267 pagina’s, beperkte uitgave van Margreet Visser .

Bij ons te verkrijgen en in te zien voor €19,50.
De inhoud
DE LAANWEG VERANDERT: een ‘villawijk’, industrie en winkels in het polderland TWEE KUNSTENAARS: Nescio en Rotgans PLANNEN, UITBREIDINGEN EN VERBETERINGEN VOLEWIJCK, WILLEMSLUIZEN EN TOLHUIS: terugblik op het roemrijke verleden van het Tolhuis en de Tolhuistuin DE ENTOS (1913): een tentoonstelling en een Lunapark in de achtertuin van de Laanweg DE ELTA (1919): een tentoonstelling met een groot vliegveld boven de Middenweg SLOOP EN NIEUWBOUW

Deel 1 en 2 (ook 19,50) zijn in bestelling en ook bij ons in te zien.

de-geschiedenis-van-de-buiksloterham-1-2-3

“Ik (Margreet Visser) heb geprobeerd de vroege geschiedenis van de Buiksloterhampolder te achterhalen en aan de hand van kaarten, documenten, tekeningen en foto’s na te vertellen. Ik kon daarbij ook gebruik maken van herinneringen van mensen die nog een stukje van die geschiedenis zelf hebben meegemaakt.
Tastbare herinneringen aan de oorspronkelijke Buiksloterhampolder zijn in het stedelijke landschap van nu nog wel hier en daar aanwezig, maar voor de bewoners en bezoekers moeilijk herkenbaar. De oorspronkelijke bebouwing uit de negentiende en het begin van de twintigste eeuw is geheel verdwenen en bij de planning en de naamgeving van de nieuwe bebouwing is men bijna geheel vergeten herinneringen op te nemen aan de polder zoals die in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw ontstond. Ook herinneringen aan de pioniers die de droogmaking realiseerden en de polder ontgonnen lijken te zijn vergeten. Alleen de straatnaam Laanweg herinnert nog aan de lange weg waarlangs de eerste boerderijen en arbeiderswoningen stonden en waarlangs midden in de polder door ondernemende Amsterdammers een modern stukje straat werd gebouwd. Het was de eerste straat met elektrische verlichting in de huizen en langs de weg.”

Ik publiceer de Geschiedenis van de Buiksloterham tot 1921
in drie delen die ook los van elkaar te lezen zijn:

Waterland, Buiksloot en de Volewijck, 268 pagina’s,

De Buiksloterham ingepolderd. 222 pagina’s,

Wonen, werken en vermaak rond de Laanweg, 267 pagina’s,

De Geschiedenis van de Buiksloterham deel 3 Laanweg
Margreet Visser
Geïllustreerd, 267 blz.
Verschenen: 2016
Prijs : € 19,50
[wp_cart_button name=”
De Geschiedenis van de Buiksloterham deel 3″ price=”19.50″]

Speciale prijs serie 3 delen = € 50,- mail ons even
terug naar boven


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann